Kontakty

Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť HADICE FLEX, spol. s r o., so sídlom T. Vansovej 1962/43A, 020 01 Púchov -Horné Kočkovce, IČO: 36325261, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 13408/R (ďalej len HADICE FLEX), spracováva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledujúce osobné údaje:

a. v prípade vášho dopytu po tovare a službách alebo iného vyjadrenia záujmu o spoluprácu:

 

Tieto osobné údaje je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky tovaru a služieb, a jednaní o tejto ponuke. Také spracovanie umožňuje ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochrane o osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou HADICE FLEX spracovávané po dobu jednania o uzavretí zmluvy medzi vami a spoločnosťou HADICE FLEX, najdlhšie 4 roky od vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas k ďalšiemu spracovávaniu.

 

b. v prípade vašej registrácie do užívateľského účtu:

 

Tieto osobné údaje je nutné spracovať pre administratívu vášho účtu, vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, pokiaľ medzi vami a spoločnosťou HADICE FLEX dôjde k uzatvoreniu takejto zmluvy. Také spracovanie umožňuje ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochrane o osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou HADICE FLEX spracovávané pre účely administratívy vášho účtu po dobu aktívneho užívania účtu a ďalej 4 roky od realizácie posledného nákupu, najmenej však po dobu 4 rokov od založenia účtu, alebo po dobu 4 rokov od aktivácie účtu prevedenej v užívateľskom rozhraní vášho účtu.

 

c. v prípade uzavretia kúpnej zmluvy:

 

Tieto osobné údaje je nutné spracovať za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 11 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, pokiaľ nepožaduje iný právny predpis uchovania zmluvných dokumentov po dlhšiu dobu.

 

2. Na e-mailovú adresu (prípadne tel. č.) vám budú v prípade uskutočnenia kúpy tovaru (alebo aspoň vloženia tovaru do nákupného košíka) pri spoločnosti HADICE FLEX zasielané obchodné oznámenia, tento postup umožňuje ust. § 62 odst. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ich neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len obdobného tovaru či služieb a je možné sa kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodných oznámeniach – odhlásiť. E-mailová adresa bude spoločnosťou HADICE FLEX používaná k zasielaniu obchodných oznámení po dobu 4 rokov od založenia užívateľského účtu alebo 4 rokov od realizácie posledného nákupu, pokiaľ nedôjde v priebehu tohto obdobia k odhláseniu z vašej strany.

Na poštovú adresu zákazníka budú spoločnosťou HADICE FLEX zasielané taktiež obchodné oznámenia v podobe tlačovín (časopisy, katalógy, informačné letáky), a to na základe oprávneného záujmu spoločnosti HADICE FLEX podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenie. Proti spracovaniu poštovej adresy za účelom zasielania týchto tlačovín, je možné kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu, e-mailu, telefonicky – vzniesť námietku. Poštová adresa bude za týmto účelom spoločnosťou HADICE FLEX zpracovávaná po dobu 4 rokov od posledného nákupu.

 

3. Spoločnosť HADICE FLEX prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru a ďalej spracovatelia, ktorými môžu byť: 

 

4. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

Ako platca DPH musíme postupovať v súlade s požiadavkami ust. § 72 zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty. Nie je teda možné previesť výmaz osobných údajov uvedených na nami vydaných daňových dokladoch.

Ako nakupovať

Aby ste si mohli vyžiadať cenovú ponuku na produkty, je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Registráciou získate množstvo výhod. Vždy sa vám uloží pod váš účet nákupný košík a tak sa vám nikdy nevymaže. Budete mať prístup k histórii vašich dopytov a možnosť opätovného nákupu. Takisto sa vám uložia vaše firemné resp. kontaktné údaje.

© 2021 HADICE FLEX, s.r.o. | Všetky práva vyhradené | Tvorba webstránok Infinity Reklama & Jakub Živný